Aile Hekimliği Enstitüsü Derneği -Yeni adresimize taşındık... Aşağı Öveçler 1322.Cad. 53/9 Çankaya/ANKARA
Aile Hekimliği Enstitüsü Derneği Hakkında
Duyurular

Aile HekimliğiEnstitüsü Derneği yeni adresine taşındı.


Aile Hekimliği Enstitüsü Dernek faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almak isteyen sağlık çalışanları, sizleri bekliyoruz.


Döviz Bilgieri
M.E.B.Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 17,9308   17,9631
EURO 18,3411   18,3742
       
Hava Durumu
Ankara Hava Durumu
Özlü Sözler
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
Anket
Aile Hekimliği Sisteminden memnun musunuz?


 
Radyo
Sponsorlarımız
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

 

AİLE HEKİMLİĞİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI:

Madde 1 – AİLE HEKİMLİĞİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ adı altında, isim ve hüviyetleri bu ana tüzüğün sonunda yazılmış olan kurucular tarafından bir Dernek Kurulmuştur. Kısa adı AHE’dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2 – Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Dernek, yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar vasıtasıyla ülkenin her tarafında temsil edilebilir, şubeler açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3 – Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından öneminin bilinci ile; Aile Hekimliği çatısı altında, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak Sağlık Personellerinin ve toplumun; eğitim, bilgilenme, basılı ve görsel yayın ihtiyaçlarını karşılamak, konusu ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ VE FAALİYET ALANI:

Madde 4 – Derneğin, yukarıda belirtilmiş olan amacına erişmek üzere; ilgili resmi, özel bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla, girişeceği faaliyetlerin başlıcaları şunlardır:

1.     Aile Hekimliği hizmetlerinin toplum sağlığı açısından önemini bilerek, bilimselliğe ve evrensel değerlere bağlı kalıp, teknolojiyi de kullanmak suretiyle sağlık çalışanlarını ve toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek için eğitim, basılı ve görsel yayın hizmetleri vermek.

2.     Aile hekimliği uygulama standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları geliştirmek, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

3.     Aile hekimliği konusunda toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,

4.     Aile hekimliği ve toplum sağlığı ile ilgili konularda araştırma ve incelemeler yapmak, sonuçlarını yayınlamak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine ve topluma dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

5.     Amaçlarını gerçekleştirmek üzere resmi yada özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların hayata geçirilebilmesi için her türlü girişimlerde bulunmak, uygulamaların sonuçlarını açıklamak,

6.     Aile Hekimlerinin eğitimiyle ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri çıkartan kuruluşlara örnek tasarılar, düzenleme metinleri vb. çalışmaları sunarak yardım ve işbirliği yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

7.     Konusu ile ilgili olarak kongre, toplantı, sempozyum, sergi düzenlemek,

8.     Sağlık hizmetleri alanında, ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne hizmet etmek, mesleki icralarına yansıyan sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarını araştırmak,

9.     Sağlık hizmetleri alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak,

10.  Toplum sağlığı açısından öneme sahip iş sağlığı, okul sağlığı, turizm sağlığı ve çevre

sağlığı gibi alanlarda da çalışmalar yapmak, politikalar üretmek,

11. Gelişen sağlık teknolojilerinin getirmekte olduğu yeniliklerin topluma tanıtılmasını ve kullandırılmasını sağlamak,

12. Konu ile ilgisi bulunan dünyanın en yeni teknik literatürünü, film ve dokümanlarını yakından takip ederek derlemeye ve ilgililerin istifadesine sunmaya çalışmak

13. Konuyla ilgili her türlü teknik, bilimsel ve sınai konularda danışmanlık yapmak, hizmet

vermek, hakemlik yapmak, görüş ve değerlendirmeler sunmak

14. Kurs, seminer, çalıştay,  konferans, sempozyum, kongre ve panel vb eğitim ve bilimsel amaçlı çalışmaları düzenlemek,

15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, bu amaçla elektronik ve görsel her türlü medyadan yararlanmak

16. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

17. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

18. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

19. Üyelerinin amaca uygun  sosyal etkileşimlerini sağlamak, eğitim çalışmalarını kolaylaştırmak için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

20. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

21. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf  kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

22. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

23. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

24. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

25. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

26.  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

27. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

28. Burs vermek, geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda ayni yada maddi destek sağlamak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sağlık ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL İKTİSABI:

Madde 5 – Dernek; amacını gerçekleştirmek üzere, lüzum göreceği ve mevzuata uygun olarak, amaç ve faaliyetlerinin gerektirdiği menkul ve gayrimenkul iktisabı edebilir, bunları uygun şekilde nemalandırabilir ve satabilir.

 

DERNEK ÜYELİKLERİ:

Madde 6 -  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Derneğin asli üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

 

MADDE 6A – Derneğin üyelik çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

a) ASLİ ÜYE: Derneğe asli üye olabilmek için Türk vatandaşı olarak 18 yaşının doldurulması, medeni haklara sahip olunması ve Derneğin iki asli üyesi tarafından yapılacak asli üyelik teklifinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Dernek kurucuları, Derneğin tabii asli üyeleridir. Yalnız asli üyeler Genel kurulda oy hakkına haizdir.

b) FAHRİ ÜYE: Derneğin çalışmalarına ilgi gösteren ve gönüllü olarak fiili katkılarda bulunan veya bulunabileceği düşünülen şahıslara Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyelik verilebilir.

c) ONURSAL ÜYE: Derneğin amaçlarının tahakkuku hususlarında maddi, manevi ve bilimsel açılardan büyük yardımlarda bulunan şahıslara, Devlet adamlarına yönetim kurulunun kararıyla onursal üyelik verilebilir.

 

ÜYELİĞE KABUL:

Madde 7 – Üyeliğe kabul için aşağıdaki usul uygulanır;

a) Derneğin iki asil üyesinin teklif ve kefaleti ile yazılı olarak derneğe başvurur,

b) Bundan sonra üyeliğin kesin kabulü için en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu üyelik başvurusu alınan kişinin asil üyeliğini kabul ve kayda geçirerek kendisine yazılı olarak durum bildirilerek yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir. Bu gerçekleştikten sonra kişi derneğin asil üyesi olur. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

c) Yönetim Kurulunun üyelik başvurusunu reddetmesi kararı kesin olup itiraz edilemez ret için bir gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Yapılan başvurunun 30 gün içinde cevap verilmeden süre geçmesi üyeliğin reddi anlamındadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 8 – Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği zaman Yönetim Kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten çıkmış sayılır.

 

Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ayrılma dileğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

Madde 9 – Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerden dolayıdır:

a) Derneklere üye olma hakkını yitirmek,

b) Kurum ana tüzüğü hükümlerine göre disiplin kurulunca üyelikten kesin olarak çıkarılması kararı alınması halinde,

c) Kişiliğinde derneğin şerefini zedeleyecek davranışlarda bulunduğunun, derneği bölücü davranışları olduğunun belirlenmesi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bulunan üye hakkında disiplin kurulunun vermiş olduğu karar doğrultusunda, Yönetim Kurulunun tedbirli olarak alacağı çıkarılma kararı, ilk Genel Kurulda onaylanması ile kesinleşir. Karar kesindir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 10 – Derneğin organları:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu,

c) Disiplin Kurulu,

ç) Denetleme Kurulu.

 

GENEL KURUL:

Madde 11 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

 

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden

beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 12- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

 

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

        

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

 

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

    4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

         7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube

ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye

olarak katılması veya ayrılması,

         13-Derneğin vakıf kurması,

         14-Derneğin fesih edilmesi,

         15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  Geri kalan yönetim kurulu üyeleri ile başkan yardımcıları ayrıca ihtisas komiteleri teşekkül ettirildiği taktirde doğrudan başkan olurlar ve Dernek üyeleri arasından kendi komitelerini seçerek yönetim kurulunun onayına sunarlar.

a)  Başkan: Derneği temsil ve yönetim kurul toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu veya alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri muhasiple birlikte imza eder.

b) Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda aynı görev ve yetkilere haiz olur.

c)  Sekreter: Derneğin bütün yazışmalarını idare, genel faaliyetleri ve ihtisas komiteleri çalışmalarını takip, tanzim ve koordine eder, Kanuni defterlerin usulüne göre tutulmasını sağlar, Yönetim kurulu gündemini hazırlar, toplantı tutanaklarının intizamla muhafazasını ve kararların yerine getirilmesini sağlar.

 

d) Sayman: Derneğin bütün mali işlerini yönetir. Derneği borçlu veya alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri Başkanla, Başkanın yokluğunda vekil tayin edilen Başkan yardımcılarından biri ile birlikte imza eder. Derneğin devamlı olarak hesaplarını tutacak olan ücretli muhasebecinin çalışmalarını takip ve kontrol eder.

 

Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanarak gündemdeki konuları müzakere eder ve karara bağlar. Toplantılara mazeretini bildirmeden art arda üç defa katılmayan yönetim kurulu üyeleri görevinden istifa etmiş sayılır ve gereği yerine getirilir.

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

    1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

  3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

  4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini

sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

         7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

         8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu

ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel

kurula sunmak,

         10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

          

DİSİPLİN KURULU VE DİSİPLİN SUÇLARI:

Madde 15-A) Disiplin Kurulu ve Disiplin suçları; Kanunlara, Dernek tüzüğüne, yönetmeliklerine, yetkili organların kararlarına, her türlü haksız fiilde bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere genel kurulca, bir disiplin kurulu seçilir ve gerek görülecek şubelerde disiplin kurulları genel kurulca oluşturulur.

Bu kurullar, Dernek merkezinde üye sayısı 5 asil, şubelerde ise 3 asil üyeden oluşturulur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

 

MADDE 15-B) Bu kurullar;

1-  Merkez Disiplin Kurulu, Şube Disiplin Kurulu kararlarını başvuru üzerine inceler ve karara bağlar.

2-  Yönetim Kurulunun sevk ettiği ve Kurum üyelerince yapılan başvuru konularını inceler, soruşturmasını yapar ve karar verir.

3-  Şube Disiplin Kurulunun vereceği kararlara karşı, muhatap üye veya üyeler kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz hakları vardır.

4-  Bu itirazlar kararı veren makama doğrudan yapılır, kararı veren kurul şube kurulu ise Merkez Disiplin Kuruluna yapılacak itiraz Şube Disiplin Kurulunun kararı ve görüşü eklenerek Merkez Disiplin Kuruluna gönderilir. Bu kurulun vereceği karar nihai karar olup, kesindir.

5-  Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki soruşturma ve görüşmelere katılamazlar.

6-  Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Disiplin Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer, yerine yedeği getirilir.

7-  Disiplin Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunlukla toplanır. Karar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oylamada beraber kalınırsa başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

8-  Disiplin Kurulları önlerine gelen konuları en geç 15 gün içinde ele alır, makul mazeret olmadığı takdirde en geç 45 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır.

9-  Disiplin Kuruluna sevk edilen üyenin yazılı olarak savunması istenir. Bunun için kendisine tebliğinden itibaren en fazla 7 gün savunma süresi tanınır. Bu süre aşıldıktan sonra yapılacak savunmalar geçerli olmaz.

 

MADDE 15 C) Disiplin Cezaları;

Disiplin cezaları, uyarma, kınama ve Dernekten geçici veya kesin çıkarma cezalarıdır.

1- Uyarı cezası; Dernek üyesi veya yönetim kurulu üyelerinin yazılı uyarılmasıdır.

Bu ceza;

a) Dernek içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutum ve davranışlara yönelmek,

b) Dernek içi yazışmalarda hiyerarşiye uymamak,

2- Kınama cezası; bu ceza üyenin tutum ve davranışlarından dolayı ayıplanması olup, şu hallerde verilir:

a) Dernek içinde şahsiyetle uğraşmayı alışkanlık haline getirmek,

b) Dernek organları toplantılarında saklı tutulması gereken konuları ve kararları açıklamak,

c) Kanuna, ahlaka, mahalli örf ve adetlere, geleneklere uygun düşmeyen davranışlarda bulunmak, özel hayatlarında Dernek üyeliği ile bağdaşmayacak ve Derneğe söz getirecek durumda olmak,

d) Derneğin aktivitelerine katılmamak ve tevdi edilen görevleri savsaklamak.

3 - Geçici olarak Üyelikten Çıkarılma; bu ceza belli bir süre için verilir, bu süre bir yılı geçmez ve bu süre bittikten sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Bu cezayı alan kişi Dernek faaliyetlerine belirlenen süre içinde katılamaz, yönetim kurulu üyesi ise üyeliği düşer ve süre sonunda düz üye statüsünde kalır. Bu ceza Derneğin tüzük ve yönetmeliklerinin ön gördüğü hükümlere uymama gibi bir durum meydana getirmez, kişiye bu hakkı sağlamaz. Dernek yetkili organlarının almış olduğu bağlayıcı kararlara uymak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası şu hallerde verilir:

a) Kanuna, Dernek tüzük ve yönetmeliklerine ve Derneğin aktiviteleri ile Derneğin yetkili organları aleyhine söz, tutum ve davranışlarda bulunmak, yayınlar yapmak, bu yoldaki yayınları teşvik ve tahrik etmek,

b) Derneği kişisel çıkarlarına alet etmek, bu amaçla Dernek nüfuzunu kullanmak,

c) Kanuni sorumluluklar, haksız fiil neticesi, verilen zararı tazmin etme sorumluluğu saklı kalmak üzere, görevi devam ettiği sürece, görevi gereği teslim aldığı evrak, eşya ve malzemeyi saklamak, kaybına sebebiyet vermek, görevden ayrıldığı halde bunları teslim etmekten kaçınmak.

4- Üyelikten Kesin Olarak Çıkarma Cezası;  Dernekler Kanununun ilgili maddeleri, hükümleri saklı kalmak kaydıyla onanıp kesinleşen çıkarma cezalarıdır.

Bu ceza üyenin dernekten ilişiğinin kesilmesidir.

a) Dernek aleyhine açık veya kapalı bir şekilde çalışmak,

b) Kongrelerde menfaat karşılığında oylara tesir edici çalışmalarda bulunmak,

c) Sayılmış oy pusulalarında tahrifat yapmak,

d) Merkezde bulunan üyenin üst üste Derneğin 3 faaliyetine makul mazeret göstermeden katılmaması,

5- Disiplin cezasını gerektirici cezaları mükerrer işleyen üye için, takdir olunan ceza her defasında arttırılarak verilir.

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:  

Madde 16- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Madde 17-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu

miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

         2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil

edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, eğitim ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.       

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

Madde 18- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

Madde 19- Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

BEYANNAME VERİLMESİ:

Madde 20- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:  

Madde 21- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Madde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:        

Madde 23- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

Madde 24- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

        

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 25- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 26- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 

 

 

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

Madde 27- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA:

Madde 28- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Madde 29- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN  FESHİ VE  MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ:

Madde 30- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Aile Hekimliği Enstitüsü Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 31-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.       

 

 

facebook twitter youtube
Üye Paneli
E-posta:    
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı

Aile Hekimliği Enstitüsü

Son Eklenen Video
  Aile hekimliği nereye gidiyor?

  Tüm videolar için tıklayınız.

Köşe Yazıları
Günlük Gazeteler
Yararlı Linkler
- Sağlık Bakanlığı
- AHUZEM
- AHEF
- TAHUD
- Dünya Sağlık Örgütü
- WONCA
- Sağlıkta Buluşma Noktası
- Sosyal Güvenlik Kurumu
- T.C. Kimlik numaranızı öğrenin
Sponsorlarımız
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.